Помощ ASUS ROG GL702VM

background image

Електронно ръководство

BG11310

Първо издание

Май 2016

background image

2

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат

размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други

езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е

съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО

ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ

ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ

ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са

регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за

идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ

ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО

НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия,

при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви

дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на

недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение

на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,

непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който

ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ

СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ

ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ

ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ

СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни https://www.asus.com/support/, която е преведена на много езици

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Съдържание

За това ръководство...............................................................................................7

Символи, използвани в това ръководство .......................................................9
Икони .................................................................................................................................9
Типография ......................................................................................................................9

Предпазни мерки ....................................................................................................10

Използване на Вашия Notebook PC ......................................................................10
Грижа за Вашия Notebook PC ..................................................................................11
Правилно изхвърляне на продукта......................................................................12

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC ..................................................................14

Изглед отгоре .................................................................................................................14
Отдолу ................................................................................................................................19
Дясна страна ...................................................................................................................21
Лява страна......................................................................................................................22

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Първи стъпки ............................................................................................................26

Зареждане на Вашия Notebook PC. ......................................................................26
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. ............................................28
Натиснете бутона за включване и изключване. .............................................28
Използване на тъчпада ..............................................................................................29

Използване на клавиатурата ..............................................................................36

Функционални клавиши ............................................................................................36
Windows® 10 клавиши .................................................................................................37
Клавиши за мултимедийно управление ............................................................38
Цифрова клавиатура ...................................................................................................39

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 3: Работа с Windows® 10

Стартиране за пръв път ........................................................................................42
Меню Start (Старт) ....................................................................................................43
Windows® приложения ..........................................................................................45

Работа с Windows® приложения ............................................................................46
Персонализиране на Windows® приложения ..................................................46

Изглед на задача ......................................................................................................49
Функция Snap (Прилепване) ...............................................................................50

Снимки ...............................................................................................................................50

Работен център .........................................................................................................52
Други клавишни комбинации ............................................................................53
Свързване към безжични мрежи ....................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Airplane mode (Режим "Самолет") .........................................................................57

Свързване към кабелни мрежи ........................................................................58

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE

мрежова връзка ............................................................................................................58
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес ......................59

Изключване на Вашия Notebook PC ................................................................60
Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване ...................................61

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тестване на системата (POST) .............................................................................64

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на

неизправности ...............................................................................................................64

BIOS ................................................................................................................................64

Достъп до BIOS ...............................................................................................................64
BIOS Settings (Настройки на BIOS) .........................................................................65

Възстановяване на системата ............................................................................75

Извършване на опция за възстановяване ........................................................76

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Отстраняване на капака на отделението ......................................................80
Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул .............................82
Инсталиране на твърдия диск ...........................................................................84
Инсталиране на M.2 карта ...................................................................................89

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC .........................................................92
ЧЗВ за хардуер ..........................................................................................................93
ЧЗВ за софтуер ..........................................................................................................96

Приложения

Информация за DVD-ROM устройството ...........................................................100
Информация за Blu-ray ROM устройство ...........................................................102
Съвместимост на вътрешния модем....................................................................102
Общ преглед ...................................................................................................................103
Декларация за съвместимостта на мрежата ....................................................103
Негласови устройства ...............................................................................................103
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) .............105
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ...............106
Предупреждение за CE маркировка ....................................................................107
Безжични работни канали за различни райони ............................................108
Ограничени безжични честотни ленти във Франция ..................................108
Предупреждения на UL за безопасност .............................................................110
Изискване за електрическа безопасност ..........................................................111
Бележки относно ТВ тунери ...................................................................................111
REACH бележки ..............................................................................................................111
Декларация на Macrovision Corporation ............................................................111
Предотвратяване на слухови увреждания .......................................................111
Предупредителни съобщения относно лития за северните
страни (за литиево-йонни батерии) .....................................................................112

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства ... 113
Информация за покритието ....................................................................................113
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .................................114
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .....................................................................116
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и

Декларация ....................................................................................................................116
ASUS рециклиране / Обратно приемане ...........................................................117

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7