Pomoć za ASUS ROG GL702VM

background image

E-priručnik

CR11310

Prvo izdanje

Svibanj 2016

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI

NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I

POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA,

ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI

POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA

ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG

BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S

MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM

TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI

KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete

imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje

potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao

posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge

stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih

ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,

kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili

proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I

UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI

PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto https://www.asus.com/support/

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................22

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................26

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................26
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................28
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................28
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................29

Korištenje tipkovnice ................................................................................................36

Funkcijske tipke ...............................................................................................................36
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................37
Multimedijske upravljačke tipke ...............................................................................38
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................39

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................42
Izbornik Start ...............................................................................................................43
Windows® aplikacije .................................................................................................45

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................46
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................46

Pregled zadataka .......................................................................................................49
Funkcija Snap ..............................................................................................................50

Promjena hotspotova ...................................................................................................50

Centar za radnje .........................................................................................................52
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................53
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Zrakoplovni način rada .................................................................................................57

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................58
Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................60
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................61

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................64

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................64

BIOS ................................................................................................................................64

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................64
BIOS postavke ..................................................................................................................65

Oporavak sustava ......................................................................................................75

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................76

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Skidanje poklopca odjeljka ....................................................................................80
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................82
Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................84
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................89

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................92
ČPP za hardver ............................................................................................................93
ČPP za softver..............................................................................................................96

Dodaci

Podaci o DVD pogonu ..................................................................................................100
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM .............................................................................102
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................102
Pregled ...............................................................................................................................103
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................103
Negovorna oprema .......................................................................................................103
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................105
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................106
Upozorenje o CE označivanju ....................................................................................107
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................108
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................108
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................110
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................111
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................111
REACH .................................................................................................................................111

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................111
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................111
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje

(za litij-ionske baterije)..................................................................................................112
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................113
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......114
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................116
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša ......................................................................................116
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................117

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7