วิธีใช้ ASUS ROG GL702VM

background image

TH11310
การแก้ไขครั้งที่ 1

พฤษภาคม 2016

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

2

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน

ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น”

โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร,ความเสียหายทางธุรกิจ,

ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า

ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง

หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า:

(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม,

การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS

ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้ ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย

นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;

(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,

อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร

หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ https://www.asus.com/support/

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

3

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ..................................................................... 7

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ ..................................................................9
ไอคอน ........................................................................................9
การใช้ตัวพิมพ์ ...............................................................................9

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ...................................................... 10

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ...............................................................10
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .............................................................11
การทิ้งอย่างเหมาะสม .....................................................................12

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................................... 14

มุมมองด้านบน ..............................................................................14
ด้านล่าง .......................................................................................19
ด้านขวา .......................................................................................21
ด้านซ้าย ......................................................................................22

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ....................................................................... 26

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................................26
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ..............................................................28
กดปุ่ม Start (เริ่ม) ..........................................................................28

การใช้ทัชแพด .......................................................................... 29
การใช้แป้นพิมพ์ ........................................................................ 36

ปุ่มฟังก์ชั่น ....................................................................................36
ปุ่ม Windows

®

10 .........................................................................37

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย .......................................................................38
ปุ่มตัวเลข .....................................................................................39

background image

4

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ......................................................... 42
เมนูเริ่ม .................................................................................... 43
แอป Windows

®

....................................................................... 45

การทำางานกับแอป Windows

®

........................................................46

การปรับแต่งแอป Windows

®

...........................................................46

มุมมองงาน ............................................................................... 49
คุณสมบัติสแน็ป ......................................................................... 50

สแน็ปฮ็อตสป็อต ............................................................................50

ศูนย์การกระทำา .......................................................................... 52
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ .................................................................. 53
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ................................................. 55

การเชื่อมต่อ Wi-Fi .........................................................................55
บลูทูธ ........................................................................................56
โหมดเครื่องบิน ..............................................................................57

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย ............................................. 58
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................. 60
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป ............................................. 61

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ........................................ 64

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา .............................64

BIOS ...................................................................................... 64

การเข้าถึง BIOS ............................................................................64
การตั้งค่า BIOS .............................................................................65

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5

การกู้คืนระบบของคุณ ................................................................. 75

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน .........................................................76

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การแกะฝาปิดช่องใส่ .................................................................. 80
การติดตั้งโมดูล RAM

(หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม) ................................................. 82
การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ............................................................ 84
การติดตั้งการ์ด M.2.................................................................... 89

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................ 92
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ ................................................... 93
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ .................................................. 96

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ .....................................................100
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ ...............................................................102
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน .....................................................102
ภาพรวม .......................................................................................103
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย .............................................103
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ......................................................................103
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ..........104
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .......................................105
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC .........................106
คำาเตือนเครื่องหมาย CE ..................................................................107

background image

6

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ .......................................108
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส ............................................108
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ....................................................110
ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .............................................111
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV ...........................................................111
REACH ........................................................................................111
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ................................111
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ........................................................111
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) ....112
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ ...................................113
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ ..............................................................113
การอนุมัติ CTR 21 (สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) ........................114
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ..............................116
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก ............................................................................116
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ ..............................................117

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

7